Belge Kullanımı

 • Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi Uzay Belgelendirmenin,Belgelendirilmiş kişiye kullanım hakkı verilir.
 • Belge, yalnız kapsamı dâhilindeki faaliyet alanlarında kullanılır.
 • Hiçbir surette belge başkasına devredilemez, kullandırılamaz, belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz.
 • Belgelendirilmiş kişi, imzaladığı Belgelendirme Hizmet Sözleşmesi ile Uzay Belgelendirme’nin belgeyi askıya alma ve iptal etme yetkilerini kabul eder
 • Belge, askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda veya geçerlilik süresi dolduğunda geçersizdir. Belgenin hangi koşullarda askıya alınacağı veya iptal edileceği Belgelendirme Prosedürü ile belirlenmiştir.
 • Belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda, belge kullanımına ve belgelendirmeye atıfta bulunulan bildirimlere son verilir ve Uzay Belgelendirme tarafından ilan edilen yöntem ve süreye uygun olarak belge iade alınır.
 • Belgesi iptal edilen kişi, on iş günü içerisinde belgenin aslını Merkeze iade etmekle yükümlüdür. Teslim etmemesi durumunda ortaya çıkacak her türlü olumsuzluğun sorumlusu kişinin kendisidir.
 • Belge, Uzay Belgelendirme ve belge kullanımından etkilenen diğer taraflara zarar verecek ve yanıltıcı sonuçlar doğuracak biçimde kullanılamaz ve belgeye ilişkin doğru olmayan beyanlarda bulunulamaz.
 • Belgenin üzerinde herhangi bir yırtılma veya anlaşılmasını engelleyecek tahribat söz konusu olursa bu durumlarda belgenin kullanımına son verilir ve belgenin yenilenmesi için eski belge ile birlikte Uzay Belgelendirme’ye başvurulur.
 • Belgelendirilmiş kişi, sahip olduğu belge ile ilgili konularda işveren ve kamu yararına ve etik ilkelere bağlı davranmakla yükümlüdür.
 • Belgelendirilmiş kişi, belgenin geçerliliği boyunca; gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm proseslerle ilgili duyuru ve uyarıları Uzay Belgelendirme’nin web sayfasından ve kişisel hesaplarından izlemek ve gerekliliklerini belirtilen süreler içinde yerine getirmekle yükümlüdür.
 • Belgelendirme ve belgelendirme şartlarında değişiklik duyuruları tüm Belgelendirilmiş kişilerin erişimine açık, gerekli tüm bilgileri içerecek şekilde ve zamanında, Uzay Belgelendirme ’in web sayfasında ve gerekli görülen diğer araçlar vasıtasıyla zamanında ilan edilir.
 • Alınan belgelerin geçerliliği boyunca; gözetim, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm süreçlerle ilgili duyuru ve uyarılar durum sorgulama kişisel hesaplardan erişilebilecek şekilde bildirilir.
 • Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, belge sahipleri, değişen şartlara uymaları konusunda uyarılır ve yöntemler hakkında bilgilendirilir.
 • Belge kullanımı ve belgelendirilmiş kişi ile ilgili tüm şikâyetler, ‘İtiraz ve Şikâyetlerin Değerlendirilmesi Prosedürüne’ göre değerlendirilir.
 • Uzay Belgelendirme kuruluşunun belgelendirilmiş kişilerin, kişisel bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.
 • Belgelendirilmiş Aday veya belgelendirilecek aday MYK ve TÜRKAK logo ve marklarını kesinlikle kullanamaz.
 • TÜRKAK akreditasyon markası, sadece “R10-06 TÜRKAK Akreditasyon markasının TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kuruluşlarca kullanılmasına ilişkin şartlar” rehberinin güncel versiyonuna göre kullanılabilir. Bu dokümanın güncel versiyonuna, www.türkak.org.tr adresinden ulaşılabilir.